понеделник, 20 май 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  21927 прочитания

  Какви са условията за командироване на служител в ЕС?

  За удостоверението А1 вижте какво споделиха пред Economy.bg Цветанка Гинева и Александър Шумков
  15 август 2017, 17:57 a+ a- a

  „Не бива да казваме аз имам А1 и това е достатъчно. Това е мит“, разказва ни Цветанка Гинева. Тя е специалист с над 19-годишен професионален опит в областта на българското осигурително законодателство, европейското законодателство и международните договори в областта на социалната сигурност. Кариерата ѝ на държавен експерт преминава от ЦУ на НОИ, където е работила в  Дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ към  Дирекция „Данъчно-осигурителна Методология“ на Централно Управление на НАП. По време на кариерата си като държавен служител е участвала в изготвяне на указания и становища по прилагането на Регламентите на ЕС в областта на социалната сигурност, както и в редица обучения на ЕК и МТСП, свързани с европейското осигурително законодателство и международните спогодби за социална сигурност. През 2010г. основава собствена компания „ЕКСО Консултинг ЕООД“.

  Обърнахме се към нея и към Александър Шумков, счетоводител с над 18-годишен професионален опит, за да ни разкажат повече за режима за командироване на работници и служители в Европейския съюз. Ето какво споделиха те пред екипа на Economy.bg:

  Вижте какво сподели пред Economy.bg Цветанка Гинева за новата наредба за командировки.

  Какво наложи приемането на нова Наредба за командироване на работници и служители?
  Цветанка Гинева: Идеята е да се облекчи режимът на трудово активните лица, които пресичат територии на две и повече държави членки на ЕС. С промяната на Кодекса на труда, която беше приета в края на миналата година, се въведе една нова Наредба за командироване на работници и служители по смисъла на Регламента за предоставяне на услуги на територията на ЕС.

  Каква е разликата със старата Наредба?
  Ц.Г.: Едната наредба важи само за територията на ЕС и засяга определени категории предприятия – български работодатели, които предоставят услуги на територията на европейска държава членка със собствените си работници и извършват услуги там или втория случай, когато става въпрос за агенции за отдаване на персонал в България от регистрирани фирми. В този случай говорим за т.нар. „командироване“ по смисъла на Регламент №883/2004 и тогава и само в този случай коментираме т.нар. минимални ставки на заплащане на труда. Когато говорим за командироване извън ЕС, прилагаме старата разпоредба.

  Какво представлява „А1“ и кой го издава?
  Ц.Г.: Компетентен орган по издаване на формуляра А1 се явява Национална агенция по приходите. Това представлява формуляр за приложимо законодателство. С него се доказва, че даденият работник или служител подлежи на задължително социално и здравно осигуряване на територията на Република България за срока на командироване на територията на другата държава членка на ЕС. Този формуляр е абсолютно задължителен елемент като начална стъпка. Ако няма А1, работниците и служителите трябва да бъдат осигурявани в другата държава членка, независимо че седалището на работодателя е в България.

  Какво представлява удостоверението А1? Вижте какво сподели пред Economy.bg Цветанка Гинева.

  Колко време отнема получаването на А1?
  Ц.Г.: Практиката е ясна. Едномесечен е срокът, ако подадеш документи в компетентното териториално поделение на НАП. Ако подадеш в съответната териториална дирекция на НАП, която не е компетентна, срокът е 45-дневен. Срокът може да бъде удължен, в случай че се изискват допълнителни документи. При подаване на искане за А1 е възможно постановяване на мотивиран отказ, възможно е издаване на А1, а възможен е също и мълчалив отказ.

  Може ли да бъде издадено удостоверение А1, след като работодателят командирова лицето?
  Ц.Г.: Може. Ако работодателят към момента на командироване на лицата е отговарял на всички условия за издаване, може с ретроактивен аспект да му се издаде А1. Това е облекчаващо за работодателите. Но като цяло в някои определени държави-членки примерно Германия, Белгия, Холандия, Австрия  трудно биха могли работниците да стъпят на обекта без А1. Издаванете на А1 не е достатъчно. Оттук нататък следват регистрации в тези държави-членки на база на издаденото А1.

  Може ли издадено удостоверение А1 да бъде отменено?
  Ц.Г.: Условията, при които са командировани лицата, трябва да се спазват за целия срок на командировка. Ако работодателят не отговаря на тези условия, чуждата компетентна институция вече има право да иска от българската да отмени издаденото удостоверение А1. И такива случаи вече има.

  Какво се случва, ако издаването на А1 бъде отменено?
  Последиците са същите като изначално липсващо А1. Работодателят ще дължи осигуровки в размер според местното законодателство.

  Какво е по-специфичното в Германия? Вижте какво сподели пред Economy.bg Александър Шумков.

  Какво е по-специфично в Германия?
  Александър Шумков: Първото и основното е регистрация в SOKA-BAU . Това е немската каса за отпуските, която регламентира отношенията между работодателя и работника за неизползван платен годишен отпуск. Общо взето тази регистрация работодателят трябва да я притежава, преди да стъпи на самия обект. Работодателят трябва да подготви ред документи, които да се изпратят в съответната институция, те да бъдат обработени и след това да бъде изваден т.нар. номер на работодател, съответно номер на работник. В Германия от 01.01.2017 всички работници се осигуряват по минимална ставка по т.нар. Mindestlohngesetz. Много български работодатели изпращат работници, преди да са получили фактически пълната документация за регистрация. Това забавя процеса на подаване на данни към SOKA-BAU, съответно към Zoll. Отделно в SOKA-BAU се подават месечни отчети. Това са данни за лицата: брутно възнаграждение, часова ставка, абсолютно всичко. При неподаване на данни съответно работодателят подлежи на санкция. Също така, когато стъпи български работодател в Германия, едно от условията е да има данъчна регистрация, която да доказва, че той не подлежи на регистрация по ДДС и не отговаря на условията за регистрация по ДДС предвидени в Германия. Издава се служебен номер, който работодателят прилага също в своята документация.

  Какво заплащане трябва да осигурят работодателите на своите работници и служители, когато ги командироват в чужбина?
  Ц.Г.: Има изключения и още спорове във връзка с шофьорите и международния транспорт – дали и доколко попадат международните шофьори под обхвата на въпросната нова наредба. Изчаква се становището на Европейската комисия. Сега има яснота само, че се прилага, когато се засяга каботажен транспорт. В някои държави-членки нямаме минимално заплащане като ставка, нямаме минимална заплата, нито почасово заплащане. Но имаме браншови организации. В повечето европейски държави има значение дали си висшист.

  Какво заплащане се дължи на служителите, командировани в ЕС?

  Кога трябва да бъде сключено допълнително споразумение между работодателя и служителя и какво трябва да обхваща?
  Ц.Г.: Задължително лице, което се командирова в ЕС за повече от 30 дни, трябва да има допълнително споразумение. В допълнителното споразумение по тази наредба, приета в началото на годината във връзка с изменението в КТ, задължително се указват мястото на работа, изпълнението, срокът на командировка, всички възнаграждения, които ще се изплащат на лицето. Също така изплащане на възнаграждения, свързани с национални празници, извънреден труд, ако има нощен труд и т.н.  Важно е да се знае, че говорим за изпълнение на условията на труд по чуждото законодателство.

  Как стои въпросът с изплащане на командировъчни?
  Ц.Г.: Работодателят не дължи дневни пари, т.нар. „командировъчни“ на работника и служителя. Тъй като се изплаща минимална ставка на заплащане на труда и де факто този работник излиза неконкурентоспособен, ако му изплащаш и допълнителни възнаграждения. В същото време, когато твоят работник отиде на територията на друга европейска държава, компетентната институция там може да ти поиска справка за това по какъв начин е извършен транспортът на служителя. Има европейски държави, които при проверка настояват, че трябва да има осигурени дневни пари за храна.

  Може ли в тези държави храната да бъде осигурена в натура?
  Ц.Г.: Може. Даже доста често в Германия има изискване да осигуряваш на работниците и напитки за деня. Не е необходимо това да бъде под формата на пари.

  Дължат ли се квартирни пари?
  Ц.Г.: По новата наредба квартирните продължават да се изплащат.

  Как се измени третирането на тези разходи за работодателя от гледна точка на социалноосигурителното и данъчното право?
  Ц.Г.: По смисъла на старата разпоредба знаем, че командировъчните не подлежаха на облагане със социални и здравни осигуровки, защото не бяха елемент на брутната заплата на лицето. Отпадна възможността за приспадане на командировъчни при изчисляване на корпоративния данък. Де факто, в случай че на лицето му се изплащат тези възнаграждения, се изплащат и съответните данъци. В тази връзка има многократни запитвания до НАП дали могат да бъдат изплащани дневни на лицата. Да те могат да бъдат изплащани, не е забранено по закон, просто ще си начисляваш и социални осигуровки към тях и отделно корпоративният данък не се намалява. Имаме двойно облагане и с данъци, и с осигуровки и за работодателя е безпредметно вече да ги изплаща като възнаграждение под тази форма.  Разходите по командироване на лицата са доста голямо перо. Винаги препоръчваме на работодателите много добре да си направят калкулация каква ще бъде печалбата за тях. Знаем, че това, което те печелят от командироване на българските работници, засега си остава само едно - че ние имаме праг на осигуряване и плосък данък.

  За какъв срок може да бъде командировано лицето?
  Ц.Г.: А1 се издава до 24 месеца, като кратки прекъсвания като отпуски, болнични до 2 месеца не се считат за прекъсване на тази продължителност. В Регламент 883/2004 има и други правила, например за работа на територия на две и повече държави-членки. Пак се издава А1 и отново се спазват редица правила и ангажименти, но сроковете могат да бъдат удължени. Има изключения по чл. 16. Тогава може да се поиска удължаване на срока за повече от 2 години, но сумарно не повече от 5.

  Как разграничаваме дали става въпрос за командироване в държава членка или за работа на територията на две и повече държави, когато изпращаме лицето неколкократно в една и съща страна?
  Ц.Г.: Зависи от това дали тази работа ще бъде постоянна, да кажем за месеци напред. Дали тя е предсказуема. Има значение дали има някакъв график. Ако човекът отиде инцидентно за 3-4 дена и това не е предварително договорено и планирано, естествено си е чисто командироване. Но ако предварително се знае, че този човек ще ходи всеки месец по 3-4 дни и това по график може да се види, тогава говорим за работа на територия на две и повече държави-членки.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 4 часа
  ЕК заплаши да глоби Microsoft заради AI рискове в търсачката Bing
  Брюксел е разтревожен от рисковете от "халюцинации" и разпространението на deepfakes
  преди 8 часа
  БАН: Членството в еврозоната може да се отложи и след 2025
  Инфлацията постепенно ще намалява, но ще бъде по-висока от обичайната през предходното десетилетие
  преди 10 часа
  София Тех Парк ще е домакин на South East European Innovators Challenge
  Инициативата е на алианс от научно-технологични паркове в Югоизточна Европа
  преди 11 часа
  Нови 80 млн. лв. за заплати във висшето образование у нас
  Повишението ще обхване 33 държавни университети