неделя, 24 януари 2021   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  808 прочитания

  От БТПП предлагат да се въведе карантинен платен отпуск

  Общо 19 икономически мерки в подкрепа на бизнеса във връзка с негативното влияние на Covid-19 предлага Палатата
  13 април 2020, 15:03 a+ a- a

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) предлага пакет от 19 икономически мерки в подкрепа на стопанските субекти във връзка с негативното влияние на Covid-19. Изготвеният проект на мерки се базира на анкетно проучване сред членовете на БТПП (в периода 18-23 март сред 350 фирми и браншови организации), пристигнали становища от членове на БТПП, изследване на подобни инициативи в страни от Европа; получена информация от службите по търговско-икономическите въпроси на България в чужбина и дипломатическите мисии със седалище София по повод реализирани мерки в другите държави.

  Тези мерки са представени на вниманието на Народното събрание и изпълнителната власт, уточняват от Палатата.

  Вижте 19-те мерки:

  1. Мярката за гарантирано придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори, с цел да не се възпрепятства износът и вносът на всякакъв вид стоки между държавите, трябва стриктно да се спазва. Според анкетата това е мярката, събрала най-много категорична подкрепа– на 96% от компаниите. Държавата трябва да се фокусират върху по-пълноценно използване на ЖП транспорта, който е под нейн контрол.

  2. Механизъм за подкрепа на заетостта във фирми в рамките на 3 месеца, чиято работа е влошена заради ситуацията с коронавируса – подкрепа от страна на държавата в размер на 60% от възнагражденията за служители. Преди да бъде обявена процедурата за кандидатстване по мярката, проучването на БТПП доказа, че такъв вид компенсация се подкрепя от 95% от участвалите в проучването, като71% я считат за „силно необходима“, а за 24% „необходима“. От БТПП  дават следните предложения за отстраняване на някои слабости в механизма за компенсиране на работодателите: отпадане на задължението за доплащане от 40% от работодателите, когато реално работникът или служителят не полага труд; таван на покритие на заплатата (напр. до средната заплата за страната); да отпадне автоматичното изключване на няколко сектора от обхвата на компенсациите, защото и сред тях попадат стопански субекти, които търпят загуби, заради извънредното положение. В случай че се окаже, че няма достатъчно работодатели, кандидатстващи по схемата, се предлага и разглеждане на възможността за по-голям процент подкрепа от страна на държавата напр. 80%, като в някои страни: Великобритания (80%), Швейцария (80%), Словения (80%), Кипър (70%), Латвия (75%).

  3. Инвентаризация на всички просрочени плащания от държавни и общински институции към бизнеса и ясна програма за издължаване в най-кратки срокове. Във връзка с актуализацията на бюджета и увеличаване на лимита на новопоетия държавен дълг до 10 млрд. лв., е недопустимо да се задържат средства към бизнеса.

  4. Откриването на телефонна линия в Министерство на финансите за сигнали на фирми за забавени плащания е добра стъпка, но е нужно и създаване на Национална електронна платформа/електронен адрес, в които се регистрират всички потърпевши компании и се извършва бърза комуникация с администрацията, която да отговаря в най-кратки срокове.

  5. Ускоряване на процеса за въвеждане и разширяване на обхвата на електронните услуги в административния сектор, с оглед спестяване на време и намаляване на разходите в централния и местните бюджети. Да се извърши оптимизиране на административния апарат, включително и провеждането на електронни търгове.

  6. След оценка на възможностите на бюджета, да се предвидят законодателни изменения за удължаване на сроковете за деклариране и за плащане на данъци и осигуровки. По това предложение има извършени действия и БТПП подкрепи последните изменения, с които се удължиха сроковете за годишното счетоводно приключване на фирмите, както и за подаване на годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, които се изместиха до края на юни 2020.

  7. Всички микропредприятия, регистрирани преди 01.02.2020 и с доказан спад в продажбите с 20% през 2020 спрямо същия месец от 2019, в рамките на 3 месеца да бъдат освободени от плащането на социално-осигурителни вноски за техните служители, като се запазят всички права на осигурените лица, произтичащи по закон. Самоосигуряващите се лица, които имат поне 20% по-ниски доходи през 2020 спрямо същия месец от 2019 също да бъдат освободени от плащане на социално-осигурителни вноски в рамките на 3 месеца, като се запазят всички осигурителни права на самоосигуряващите се лица произтичащи по закон. От мярката да могат да се възползват само изрядните данъкоплатци.

  8. Активизиране на Бюрата по труда в комуникация с работодатели, които ще съкращават служители (хотели, ресторанти и др.) и своевременното им пренасочване в други сектори с увеличен оборот (хранителни магазини, аптеки и др.).

  9. Връщане на изплащане на първите три дни болнични в НОИ– заради неработещите детски градини и училища много родители ползват болничен, за да гледат децата си, също и завръщащите се от чужбина стоят под карантина 14 дниили повече.

  10. Въвеждане на нов вид платен отпусккарантинен, който се заплаща от НОИ на база на нормираната за страната линия на бедност.

  11. Допълнително преразглеждане на държавния бюджет в насока отмяна на планирани разходи (например изграждане на стадиони, средства от предвидени командировки, представителни разходии др.) и пренасочванена суми към други неотложни дейности в текущата ситуация.

  12. Освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения за собствениците/ ползвателите на имот за обществено обслужване, които не работят, в частност категоризирани като заведение за хранене и развлечение и/или средство за подслон/място за настаняване, за периода от 13.03.2020 до отпадане на извънредното положение. Да се предостави 6-месечен срок, след изтичане на извънредното положение, в който общините да започнат да изчисляват таксата сметосъбиране и сметоизвозване на принципа „замърсителят плаща“, като се направи промяна в ЗМДТ (чл.67), а не постоянно да се отлага промяната за следващ бъдещ период.

  13. Освобождаване от плащането на данък за недвижими имоти за периода от 13.03.2020 до отпадане на извънредното положение за всички обекти, които са с преустановена дейност със заповед на държавен орган или на работодателя.

  14. Освобождаване от плащане на наеми на фирми, които са сключили договори с държавни или общински дружества и техните обекти не функционират, заради обявеното извънредно положение или функционират, но са с намален с повече от 20% оборот през 2020 в месец спрямо същия от 2019.

  15. По предложенията, които бяха инициирани от правителството, за увеличение със 700 млн. лв. на капитала на Българската банка за развитие, от които 500 млн. лв. за реализирането на два инструмента (портфейлни гаранции за търговските банки и временни дялови инвестиции в компании), насочени към юридическите лица, членовете на БТПП изразяват подкрепа, макар и в не толкова силна степен. За около 42% това е силно необходима мярка, за 36% необходима, а за 22% е слабо необходима мярка. Нужна е повече информация за самата процедура какви са изискванията. Предлагаме да се планира таван на сумите, определен дял, предназначен само за малки и средни предприятия. В настоящата ситуация фирмите имат недостиг на оборотен капитал, затова е много важно да се създадат специални кредитни продукти, насочени към МСП и да включват такива между 25 и 125 хил. евро. за посрещане на най-неотложни нужди. Тази инструменти е необходимо да стартират възможно най-скоро, при облекчена процедура, но да има и определени изисквания, на които да отговарят фирмите (напр. жизненоспособни).

  16. Освен предоставянето на безлихвени кредити към наетите, които са в неплатен отпуск, да се разшири мярката и към самоосигуряващите се лица, които имат доказан спад с 20% на доходите през 2020 спрямо същия месец от 2019 г., като за самоосигуряващите се лица сумата да бъде удвоена на 3000 лв. (спрямо 1500 лв. на наети лица).

  17. Промени в правилата при кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПИК 2014-2020 и Програмата за иновации и конкурентоспособност 2021-2027
  • облекчени критерии за участие – сега по проектите могат да кандидатстват само фирми с отлична фирмена история (които лесно биха получили и кредит на ниска лихва);
  •промяна в правилата при кандидатстване–сега съществува забрана за участие на фирми в затруднено финансово положение;
  •кратки срокове за оценка на проектите предложения –от 4 месеца, срокът следва да се съкрати на 1,5-2 месеца;
  •кратки срокове за сключване на договорите след класиране –сега периодът от подаването на проектното предложение до сключването на административен договор е минимум 1 година –срокът следва да се съкрати на 6 месеца;
  •кратки срокове за разглеждане на отчети по проекти и ускорено плащане при верифицирани разходи. В БТПП и сега постъпват сигнали, че се бавят плащания по различните програми;
  •премахване от оперативните програми (специално от ОПИК) на процедури за финансиране на държавни инфраструктурни проекти (финансиране строежът на газови трасета) и на държавната администрация (директно финансиране на дейности на държавни ведомства, без конкурс) –тези звена си имат свои оперативни програми и отделно финансиране
  •искане за вдигане на тавана на размера на държавната помощ „деминимис“ –от 200000 евро за 3 данъчни години на 400000 евро за същия период;
  •приоритизирането при оценката на проектните предложения да не бъде на регионален принцип или на база Иновационната стратегията за интелигентна специализация –а по кодове на икономическа дейност –като фокусът да е върху най-засегнатите от кризата предприятия.

  18. При преструктуриране на средствата по оперативните програми да не бъдат изцяло пренасочени всички ресурси за мерки, насочени към оцеляване и оздравяване, предвид неблагоприятните последици от коронавируса, а да остане и резерв за технологично развитие и иновации, без които в днешно време не можем.

  19. По отношение на обявените намерения за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ на най-засегнатите компании, според БТПП те трябва внимателно да се оценят, съгласно възможностите на бюджета и при ясна процедура с обективни критерии.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  22 януари 2021, 15:10
  Гърция удължи до 8 февруари ограниченията за влизане в страната
  Бизнес пътуване е разрешено единствено по изключително неотложни причини
  22 януари 2021, 14:48
  Великобритания обмисля пълно затваряне на границите си
  За да ограничи евентуално навлизане на нови вирусни варианти в страната
  22 януари 2021, 14:13
  България може да купи всяка ваксина срещу Covid-19, стига да е одобрена на европейско ниво
  От 4 февруари в клас се връщат до 40% от учениците от 5 до 12 клас
  22 януари 2021, 11:57
  Медици във Франция стачкуват с искане за повече ресурси за болниците
  Баровете и ресторантите са затворени от месеци, а правителството предупреди, че ски курортите вероятно няма да отворят и през февруари
  22 януари 2021, 11:42
  ЕП поиска от страните в ЕС да вземат мерки относно поскъпващите жилища
  Чуждестранните инвестиции покачват местните цени на жилищата, а платформи като Airbnb ограничават предлагането на жилища