понеделник, 10 май 2021   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  689 прочитания

  Нов закон урежда статута на индустриалните паркове

  Правният екип на Colliers представя обобщение на основните разпоредби в него
  17 март 2021, 11:34 a+ a- a

  Индустриален парк Бургас

  В брой 21 на Държавен вестник от 12.03.2021 г. беше обнародван нов Закон за индустриалните паркове („Закона/ът“), който урежда статута на индустриалните паркове, условията и реда за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие. Правният екип на Colliers представя обобщение на основните разпоредби на Закона.

  Дефиниции на основни понятия 
  Законът предлага дефиниция на понятието „индустриален парк“, както и посочва различните видове индустриални паркове съобразно извършваните производствени дейности и собствеността на парка.

  Според Закона индустриален парк е обособена територия, разположена в една или повече общини, за която са осигурени устройствени, технически и организационни условия за производствени дейности. Територията на индустриален парк следва да бъде не по-малка от 300 дка, освен в изрично предвидените от Закона изключения.

  Индустриалният парк се състои от урегулирани поземлени имоти с предназначение за производствени дейности, като се допускат и урегулирани поземлени имоти с друго предназначение – за спомагателни и обслужващи дейности, свързани с функционирането на парка, включително за движение и транспорт и за друга техническа инфраструктура, за общественообслужващи дейности, за озеленени площи и за специални обекти, като общата им площ не може да бъде равна или по-голяма от половината от площта на парка. При регистрирането на индустриален парк не се допуска в територията му да бъдат включени поземлени имоти, които са предмет на съдебни спорове за вещни права.

  Според производствените дейности, индустриалните паркове биват следните видове:
  (i.) тип А – общ, в който няма специализация на производствени дейности;
  (ii.) тип Б – специализиран, в който се извършват един вид производствени и свързани с тях дейности или сходни производствени дейности;
  (iii.) тип С – специализиран, в който се извършват високотехнологични и свързани с тях дейности.

  Според собствеността, индустриалните паркове биват:
  (i.) държавен – когато собственик е държавата;
  (ii.) общински – когато собственик е една община;
  (iii.) съвместен – когато собственик е държавата и една или повече общини, както и когато собственик са две или повече общини;
  (iv.) частен – когато собственик е юридическо лице, регистрирано като търговец, или обединение, включително юридически лица или техни обединения с блокираща квота на държавата или общината.

  Законът предлага също дефиниции за основните субекти, свързани с индустриалните паркове, като собственик, оператор, инвеститор, ползвател и др., както и урежда основни отношения между тях. 

  В Закона са предвидени и правила относно извършване на сделки по продажба, отдаване под наем и учредяване на ограничени вещни права за имоти от територията на индустриален парк.

  Мерки за стимулиране на индустриалните паркове 
  Законът предвижда, че държавната политика по отношение на индустриалните паркове се провежда от Министерския съвет, министъра на икономиката и общинските съвети. След вписване на индустриален парк в Електронния регистър на индустриалните паркове до заличаването му от регистъра за парка се прилага облекчен режим на административно обслужване при изграждането и развитието на парка.

  Собственик на индустриален парк и инвеститор може да получава подкрепа при условията и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, както и чрез национални програми и чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Като мярка за стимулиране на индустриалните паркове общинският съвет може да определя преференциални размери на местни такси за технически и административни услуги, свързани с дейностите, които се извършват на територията на индустриален парк, както и да освобождава собствениците и инвеститорите от местни такси, когато таксите се отнасят за обектите на вътрешната техническа инфраструктура и за общественообслужващите обекти на територията на индустриалните паркове.

  Процедури по създаване, изграждане, функциониране и развитие на индустриалните паркове 
  Законът дава уредба на процедурите по създаване, изграждане, функциониране и развитие на индустриалните паркове. Създаването на парковете става с решение на Министерския съвет, общинския съвет или съответното юридическо лице/образувание, в зависимост от собствеността върху парка. Решението за създаване на индустриален парк е условие за вписване на парка в Електронен регистър на индустриалните паркове, който следва да бъде създаден в 6-месечен срок от влизане в сила на Закона и поддържан от министъра на икономиката.

  Законът дава уредба на документите и договорите, свързани със създаването, изграждането и функционирането на индустриалния парк – концепция, бизнес план на оператора, подробен устройствен план на парка, договор за експлоатация и др. 

  Законът предвижда улесняване на производствата по издаване на определени административни актове чрез застъпване на служебно събиране на документи от административните органи, извършване на услугите по електронен път и чрез електронни средства и прилагането на наполовина по-кратки срокове в сравнение с тези по Закона за устройство на територията.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 21 минути
  преди 32 минути
  Работното място през 2021: Вижте кои са основните тенденции
  Проучване на VMware показва, че благодарение на дистанционния модел на работа 82% от бизнес лидерите са привлекли таланти, живеещи извън големи икономически центрове
  преди 1 час
  преди 2 часа
  Русе и ТИЗ създават нов индустриален парк край Дунав
  Новата индустриална зона ще бъде наречена на река Дунав и ще разполага с административен център
  преди 2 часа
  От 1 юни България се включва към "зелния сертификат" на ЕС
  На 14 май предстои приемателно тестване
  преди 2 часа
  Проучване: Българите на възраст между 40 и 50 г. са по-склонни да се обучават за нова професия
  Почти 80 000 българи са преминали през курсове за квалификация и преквалификация през миналата година